Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Ratownictwa Medycznego

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
  Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  Wydział Nauki o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r.

05.05.2008
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

(Dz. U. z dnia 11 stycznia 2007 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu, zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

  1.  Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
  2.  Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
  3.  Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  4.  Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
  5.  Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
1)     rurki ustno-gardłowej;
2)     rurki nosowo-gardłowej;
3)     maski krtaniowej;
4)     rurki krtaniowej;
5)     konikopunkcji.
  6.  Odsysanie dróg oddechowych.
  7.  Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:
1)     ręcznie - z użyciem:
a)           maski twarzowej,
b)           zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego;
2)     mechanicznie - z użyciem respiratora.
  8.  Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.
  9.  Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG.
  10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
  11. Wykonanie EKG.
  12. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
  13. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
  14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
  15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
  16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.
  17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
  18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.
  19. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:
1)     poziomu glukozy w surowicy;
2)     poziomu elektrolitów w surowicy;
3)     badania gazometrycznego krwi włośniczkowej.
  20. Opatrywanie ran.
  21. Tamowanie krwotoków.
  22. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
  23. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
  24. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych.
  25. Segregacja medyczna.
  26. Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
  27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
  28. Podawanie leków wymienionych w tabeli.
 
Nazwa leku    Postać    Droga podania
Acetylsalicylic acid    tabletki od 0,3 do 0,5 g    doustnie
Amiodarone    roztwór do wstrzyknięcia 150 mg/3 ml    dożylnie, doszpikowo
Atropinum sulfuricum    roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml; 1 mg/ml)     domięśniowo, podskórnie, dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo
Clemastine    roztwór do wstrzyknięcia 2 mg/2 ml    domięśniowo
Diazepam    roztwór do wstrzyknięcia lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2 ml)     domięśniowo, dożylnie, doszpikowo, doodbytniczo
Epinephrine bitartrate    roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml)     domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo
Flumazenil    roztwór do wstrzyknięcia 500 µg/5 ml    dożylnie, doszpikowo
Furosemide    roztwór do wstrzyknięcia (20 mg/2 ml)     domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
Glucagon hydrochloride    roztwór do wstrzyknięcia 1 mg/fiol. + rozpuszczalnik    domięśniowo
Glucosum 20%
Glucosum 5%    roztwór do wstrzyknięcia dożylnego (200 mg/ml) roztwór do wlewu dożylnego    dożylnie, doszpikowo
Glyceryl trinitrate    tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego    podjęzykowo
Hydrocortisone lub w razie braku po konsultacji z lekarzem
Methylprednisolone    roztwór do wstrzyknięcia (Hydrocortisone 100 mg/ml; 250 mg/2 ml),
Methylprednisolone 500 mg/fiol, 1 g/fiol.)     dożylnie, doszpikowo
Magnesii sulfuricum    roztwór do wstrzyknięcia 2 g/10 ml    dożylnie, doszpikowo
Ketoprofen    roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml    domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
Lignocainum
hydrochloricum    roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml    dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo
Midazolam po konsultacji z lekarzem    roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp.    domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
Metoclopramidum    roztwór do wstrzyknięcia 10 mg/2 ml    dożylnie, domięśniowo, doszpikowo
Morphine sulphate    roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml; 20 mg/ml)     domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo
Naloxonum hydrochloricum    roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml)    domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo
Natrium chloratum 0,9%    roztwór do wlewu dożylnego    dożylnie, doszpikowo
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny    roztwór do wlewu dożylnego    dożylnie, doszpikowo
Salbutamol    aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji    wziewnie
Solutio Ringeri    roztwór do wlewu dożylnego    dożylnie, doszpikowo
Tlen    gaz    wziewnie, dotchawiczo
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO POD NADZOREM LEKARZA SYSTEMU

  1.  Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających.
  2.  Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej.
  3.  Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych.
  4.  Cewnikowanie pęcherza moczowego.
  5.  Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
  6.  Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.Link do http://www.wwsi.edu.pl/